Kui pikk võib olla koolitee ja kui raske ranits?

Иллюстративное фото.

FOTO: Caro / Scanpix

Seoses kooliaasta algusega tuletab Tervisekaitseinspektsioon lastele, lastevanematele ja õpetajatele meelde kooliskäimist reguleerivad tervisekaitsenõuded.

Koolitee ja ranits

Koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei tohi olla pikem kui kolm kilomeetrit. Kui õpilase jalgsikäimise koolitee on sellest pikem, peab kohalik omavalitsus korraldama õpilaste kooli-ja kojuveo.

Ranitsa lubatud raskus koos sisuga on esimese kuni kolmanda klassi õpilastel maksimaalselt kolm kilogrammi, neljanda kuni kuuenda klassi õpilastel 3,5 kilogrammi ja seitsmenda kuni üheksanda klassi õpilastel 4,5 kilogrammi.

Tunniplaan

Ühe päeva tunniplaanis peavad humanitaarained vahelduma reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

Päevas võib läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Nädalas võib läbi viia kuni kolm kontrolltööd.

Kontrolltöid ei planeerita esmaspäevale ja reedele, samuti õppepäeva esimesele ning viimasele tunnile, välja arvatud juhul, kui õppeaine on tunniplaanis esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist päevadest või esimese või viimase tunnina. 

Tunnid algavad koolis kell kaheksa või hiljem. Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei tohi olla lühem kui kümme minutit.

Söögivahetund kestab vähemalt 20 minutit ja on soovitatavalt kolmandal-neljandal vahetunnil. 

Kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti, võib kooli õppetegevust korraldada kahes vahetuses. Teise vahetuse tunnid lõppevad hiljemalt kell 19.00.

Kodused ülesanded

Esimeses klassis koduseid õpiülesandeid üldjuhul ei anta.

Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

Külmapühad

Tunnid jäetakse ära ruumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 kraadi ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 kraadi. 

Kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning temperatuur väljas on miinus 20 kraadi ja madalam, võib tunnid ära jätta esimeses kuni kuuendas klassis. Kui temperatuur on alla miinus 25 kraadi, võib õppetöö ära jääda seitsmendas kuni üheksandas klassis.

Kehalise kasvatuse tunde võib esimese kuni kuuenda klassi õpilastele õues läbi viia temperatuuril kuni miinus kümme kraadi, seitsmendas kuni 12. klassis kuni miinus 15 kraadiga. Tuulekiirus ei tohiks ületada kaheksat meetrit sekundis.

Välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.