Eurotoetus aitab suurendada teadlikkus terviseriskidest ja tööõigusest

FOTO: Caro / Scanpix

Sotsiaalminister kinnitas eile Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi, mille tegevuste eesmärk on tööga seotud terviseriskide vähendamine ning töösuhete kvaliteedi parandamine.

Programmi sihtgrupp on tööandjad, töötajad, tööealine elanikkond laiemalt ja tööinspektsiooni ametnikud.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on konkurentsivõimelise töötaja puhul olulised oskused ja pühendumus. «Kui töötajate professionaalsete oskuste arendamisele pööratakse järjest rohkem tähelepanu, siis tervise ja töövõime hoidmise osas on Eestis veel arenguruumi,» ütles Pevkur. «Lisaks töökeskkonnale tahame pöörata rohkem tähelepanu ka töösuhetele ja tööõigusele. Tööinspektsiooni poole pöördub järjest rohkem inimesi, kes küsivad nõu töölepingute kohta,» lisas minister.

Töösuhteid reguleerivad õigusaktid, eelkõige töölepingu seadus mõjutavad kogu Eesti tööealist elanikkonda, kuna seadus sätestab ja kirjeldab töösuhte tekkimist, sisu ja lõppemist töötaja ning tööandja vahel. Programmiga toetatakse Tööinspektsiooni 2009. aastal alustatud töösuhte õigusalast nõustamisteenuse (sh infotelefon) osutamist, mille vajadus on nii töötajate kui ka tööandjate seas jätkuvalt suur.

Programmis on väga olulisel kohal üldise teadlikkuse tõstmine töökeskkonna terviseriskidest. Tööinspektsioonil on kavas korraldada programmist igal aastal vähemalt üks laiemale avalikkusele suunatud teavituskampaania, mille teema töötatakse välja koos sotsiaalpartneritega. Täiendavalt viiakse läbi teavitustegevusi, mis on suunatud kindlatele sihtgruppidele (näiteks tööandjad ja töötajad), kus käsitletakse kõrge riskitasemega tegevusvaldkondade (metallitööstuse, ehituse jt valdkondade) riske või laiemalt levinud ohuteguritest (kemikaalide kasutamine) põhjustatud riske ja nende maandamist.

2010. aastal jätkuvad töökeskkonnaspetsialistide ja väikeettevõttejuhtide töökeskkonnaalased koolitused, mille programm töötati välja 2008. aastal ja pilootkoolitused toimusid 2009. aastal. Nii programmi välja töötamist kui ka pilootkoolitusi rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Samuti jätkub 2010. aastal parimate praktikate andmebaasi täiendamine. Parimate praktikate andmebaasi kogutakse ohutute ja tervist hoidvate töökohtade näiteid, mida edastavad tööandjad. Parimate praktikate osas viiakse läbi konkurss, mille tulemusena tunnustatakse parimaid ettevõtteid. Praktikate kogumise idee on alguse saanud Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri sarnasest tegevusest.

Programmi «Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhte kvaliteedi parandamine 2010-2014», rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja seda viib ellu Tööinspektsioon.

Kokku rahastatakse prioriteetset suunda «Pikk ja kvaliteetne tööelu» Euroopa Sotsiaalfondist 2,001 miljardi krooni ulatuses. Programmi «Tööga seotud terviseriskide vähendamine ja töösuhte kvaliteedi parandamine 2010-2014» maht on 53 miljonit krooni, sellest ESF toetus 45 miljonit krooni ja riigipoolne finantseerimine kaheksa miljonit krooni.