Apteekidest puudusid olulised ravimid

Paljude apteekide riiulitelt puudub osa olulistest ravimitest.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Ravimiameti järelvalve tulemustest selgub, et sagedasemad rikkumised apteekides olid mullu seotud hinnakokkulepperavimite müügilt puudumise ja kvaliteedisüsteemi rakendamisega.

Apteekide järelevalves pöörati jätkuvalt tähelepanu odavamate ravimite kättesaadavusele, vahendab BNS. Hinnakokkulepperavimite müügilolekut kontrolliti 116 apteegis. Kõik hinnakokkulepperavimid olid müügil üksnes 55 apteegis. Ühe kuni kahe toimeaine osas puudus hinnakokkulepperavim 30 apteegis, kolme kuni kaheksa toimeaine osas 25 apteegis ja üheksa kuni kümne toimeaine osas kuues apteegis, selgub ravimiameti raportist.

Enamikus apteekides on praeguseks juurutatud süsteem, mis peaks tagama hinnakokkuleppehinnaga kaetud ravimite müügiloleku. Apteekidele, kus hinnakokkulepperavimite kättesaadavus ei ole sellele vaatamata tagatud, pöörab ravimiamet järelevalves enam tähelepanu.

Ravimite sihipärase ja ratsionaalse tarbimise tagamiseks on apteekril ravimit väljastades kohustus kasutajat nõustada. Kontrolli tulemusena võib öelda, et nõustamise tase apteekides on paranenud. Mullu kontrolliti inspektsioonide ajal ravimialast nõustamist 77 apteegis, neist kahes apteegis ei olnud nõustamine vajalikul tasemel. Peamiselt ei pööratud nõustamisel tähelepanu samaaegselt ostetud ravimite võimalikule koostoimele, aga ka soodsama ravimi pakkumisele ja muule teabele, mis on ravimi kasutamisel oluline.

Sagedasemad rikkumised apteekides olid eelmisel aastal seotud hinnakokkulepperavimite müügilt puudumise ja kvaliteedisüsteemi rakendamisega. Üksikutel juhtudel leiti, et ettevõttesisest kontrolli ei olnud tehtud, apteegis puudusid töövahendid ravimite valmistamiseks ning apteegi ruume ei kasutatud sihipäraselt.

Ettekirjutus apteegiteenuse osutamise tegevusloa omajale tehti 22 inspektsiooni järgselt. Kõige rohkem tehti ettekirjutusi hinnakokkulepperavimite müügilt puudumise tõttu – kokku 11 apteegis. Veel tehti ettekirjutusi kvaliteedisüsteemis esinevate puuduste ja inventuuri tegemise ning ravimite valmistamise ja apteegiruumide sihipärase kasutamise osas. Kahele tegevusloa omajale tehti ettekirjutus apteegi avamise kohustamiseks.

Ravimiameti ettekirjutuse mittetäitmise tõttu rakendati sunniraha kolmele apteegile summas 900 eurot. Amet tegi 2015. aastal ka ühe väärteootsuse seoses ravimite käitlemisnõuete rikkumisega apteegis. Väärteootsustega määrati 800 euro suurune rahatrahv ühele proviisorile, kes hankis müügiloata ravimeid ravimite käitlemise tegevusloata isikult.

Ravimite hulgimüügiettevõtete inspekteerimisel leiti mittevastavusi kvaliteedisüsteemi rakendamisel, temperatuuritingimuste kontrollimisel, külmakastid olid valideerimata, puudusid juhendid külmakastide pakkimiseks ja transpordikorralduses. Vigu esines ka ravimiametile esitatud aruannetes. Ravimite hulgimüügiettevõtete järelevalves pöörati samuti tähelepanu hinnakokkuleppe-ravimite müügilolekule. Ettekirjutus tehti ühele hulgimüügiettevõttele ettevõtte tööeeskirjade koostamise kohustamiseks ja ettevõttesisese kontrolli tegemiseks.

Tervishoiuteenuse osutajate ja hoolekandeteenuste osutajate kontrollimisel esines puudusi ravimite säilitamisel ja arvestuse pidamisel. Näiteks olid eraldamata aegunud ravimid, koostamata ettevõttesisesed tööeeskirjad ning määramata ravimite säilitamise ja arvestuse pidamise eest vastutavad isikud.

Kontrollitud kolme tervishoiuteenuse osutaja juures, kus teostati metadoonasendusravi, olid ravimite säilitamise ja nende üle arvestuse pidamise nõuded eelnevate aastatega võrreldes paremini järgitud, kuid siiski esines rikkumisi ravimite säilitamistingimuste, kvaliteedisüsteemi ja väljastamise dokumenteerimise osas. Tervishoiu- ja hoolekandeteenuse osutajaid kontrolliti koos terviseameti ja õiguskantsleri kantseleiga. Seitsmele teenuse osutajale tehti ettekirjutus.

Kontrolliti ka viit tolliladu koos maksu- ja tolliametiga. Tolliladude tegevuses ravimitega seotud rikkumisi ei tuvastatud.

Populaarne