Arstide liit: massiline töölepingu seaduse rikkumine haiglates tahetakse seadustada

Üleväsinud arst teeb rohkem vigu.

FOTO: West Coast Surfer/picture alliance/moodboard/Scanpix

Arstide liit peab lubamatuks võimaldada puhkeaja vähendamist tervishoiusektoris, kuna see ei ohusta mitte ainult tervishoiutöötajate, vaid ka patsientide tervist.

Sotsiaalministeerium kavandab töölepingu seaduse muutmist, mis hõlmaks ka meditsiinitöötajate valveajaga seonduvat, kirjutab Med24. Sotsiaalministeerium on seisukohal, et kehtiv töö- ja puhkeaja regulatsioon ei võimalda valveaega rakendada vastavalt tervishoiutöötaja töö iseloomust tulenevale vajadusele. Seetõttu soovib ministeerium kehtestada tervishoiusektorile erandi töö- ja puhkeaja nõuete järgimisest.

Ministeerium selgitas, et esineb olukordi, mil meedikul on tarvis patsiendi vajadustest lähtuvalt tööle asuda, kuid regulatsiooniga kehtestatud piirangu tõttu talle selle eest tasu maksta ei saa. Erandit võimaldataks tavapärasest rohkem valveid teha. Lisaks tehtud valvete eest makstav valvete miinimumtasu oleks üks viiendik kokkulepitud töötasust ehk tavapärasest kaks korda suurem.

Arstide liit kavandatavat muudatust ei toeta ja on seisukohal, et selle peamine eesmärk on seadustada praegune massiline töölepingu seaduse rikkumine haiglates. Arstide liit viitab sellele, et tervishoiutöötajad teevad palju ületunde, mida sageli ei registreerita ega hüvitata vastavalt seadusele, ja töö intensiivsus on normeerimata. Puhkeaja vähendamise lubamine seadusega seaks liidu hinnangul ohtu nii arstide kui ka patsientide tervise, sest üle koormatud arst võib kergemini vigu teha.

Kehtiv seadus keelab valveaja kokkulepped töötaja ja tööandja vahel, millega jäetakse tagamata igapäevase või iganädalase puhkeaja kasutamise võimalus. Eelnõu väljatöötamise kavatsuse järgi tahetakse sätestada, et piirangut ei kohaldata tervishoiutöötaja osas tingimusel, et selles on töölepingus või kollektiivlepingus kokku lepitud, valveaja kestus 30-päevase ajavahemiku kohta ei ületa 130 tundi ning piirangu kohaldamata jätmine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

Seega võimaldatakse sisuliselt kokkulepe, millega töötaja loobub õigusest nõuda puhkeaega ja tööandja saab õiguse määrata töötaja puhkeaega vastavalt oma äranägemisele. 130 tundi valveaega kuus võimaldab näiteks arstile rakendada valveaega üle kümne 12-tunnise valveajaperioodi või nädalavahetusel 64 tundi järjest (reede kell 16 kuni esmaspäeva kella kaheksani), sest järjestikuse valveaja pikkust ei piirata.

Lisaks ei nõustu arstide liit plaaniga lubada piirangutest loobumist kollektiivlepinguga, sest tegemist on otsusega, mis mõjutab otseselt töötaja tervist. Seetõttu peaks sellise otsuse tegemine arstide liidu hinnangul olema üksnes töötajal endal. Hetkel kehtiva seadusega saab valveaega rakendada vaid töötaja ja tööandja kokkuleppel ja selle eest tuleb maksta tasu, mis ei ole väiksem kui üks kümnendik kokkulepitud töötasust. Osa valveajast, mil töötaja tööd teeb, loetakse tööajaks.

Tagasi üles