Tõsise tõve ravimid võivad esile kutsuda teise haiguse

Uus C-hepatiidi ravim Viekirax on tõhus, kuid kallis.

FOTO: viekirax-exviera.co.uk

Kõiki patsiente tuleb enne C-viirushepatiidi ravi alustamist testida B-viirushepatiidi suhtes. Selle eesmärgiks on vähendada B-hepatiidi reaktiveerumist otsetoimivate viirusvastaste ainete kasutamisel.

Euroopa ravimiameti (EMA)  ravimite riskihindamise komitee (PRAC) hindas juhtumeid, mille korral otsetoimivate viirusvastaste ainetega ravi saavatel C-viirushepatiidiga patsientidel tekkisid eelnevalt inaktiivse B-viirushepatiidi sümptomid või tunnused (reaktivatsioon), teatas ravimiamet.

B-hepatiidi reaktivatsioon arvatakse olevat tingitud kiirest hepatiit C viiruse (HCV) hulga vähenemisest ravi käigus (HCV koinfektsioon surub teadaolevalt maha hepatiit B viirust ehk HBV-d) ja otsetoimivate viirusvastaste ainete toime puudumisest HBV-le.

PRACi soovitusel lisatakse otsetoimivate viirusvastaste ainete ravimiteabesse hoiatus hepatiit B reaktivatsiooni kohta ja soovitus, kuidas seda riski vähendada.

Puudutab ka Eestis müüdavaid ravimeid

Käesolev ülevaade hõlmab järgnevaid otsetoimivaid viirusvastaseid aineid: Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi ja Viekirax. Hiljem on saanud müügiloa veel kaks sama rühma kuuluvat ravimit: Epcluza ja Zepatier. Viekirax ja Exviera on C-hepatiidi ravimid, mis lisati mullu haigekassa poolt soodusravimite nimekirja ning mille hüvitamine oli üheks haigekassa mulluse suure ülekulu põhjusteks.

Lisaks vaatas EMA üle ka andmed, mis viitasid maksavähi varase retsidiivi riskile varasemalt ravitud maksavähiga patsientidel, keda raviti otseste viirusvastaste ainetega. EMA inimravimite komitee (CHMP) nõustus, et müügiloa hoidjad peavad läbi viima uuringu maksavähi retsidiivi riski hindamiseks otsetoimivaid viirusvastaseid aineid saavatel patsientidel. Lisaks on vajalikud täiendavad uuringud, et hinnata esmase maksavähi tekke riski kroonilise C-viirushepatiidi ja tsirroosiga patsientidel, kes saavad ravi otsetoimivate viirusvastaste ainetega.

Kaugelearenenud fibroosi ja tsirroosiga patsientidel soovitatakse ravijuhiste kohaselt jätkata hepatotsellulaarse vähi järelevalvet isegi pärast püsiva viirusvastuse saavutamist.

Otsetoimivad viirusvastased ained blokeerivad uute HCV-de tootmiseks vajalikke valke. Täpsemat teavet võib leida nende ravimite kohta Euroopa Ravimiameti veebilehelt.