Kohtuvaidlusse sattunud hambaarstid Kristo Ivanov ja Pille Soom seletavad: tubli töömesilane võib olla hea spetsialist, kuid konkurendina ebameeldiv

FHK Kliiniku juhatus Andreas Tiik, Kristo Ivanov, Pille Soom

FOTO: Nordic Hambakliinik, Maksim Toome

Tänases Äripäevas ilmus artikkel hambatohtrite omavahelisest väigikaikaveost. Kurioosseks teeb kogu kaasuse see, et Kristo Ivanovi, Pille Soomi ja Andreas Tiigiga seotud ettevõttelt soovitakse saada hüvitist, mis oleks pidanud ettevõttele tekkima Ivanovi ja Soomi hambaarstitööna tekkivast tulust, samas aga kutsuti Ivanov tagaselga seadust rikkudes juhatusest tagasi. Skandaali keskmesse sattunud hambaarst Kristo Ivanov selgitab asjaolusid lähemalt.

On teada, et ärimaastikul lõppeb umbes 30 protsent ettevõtete omanike omavahelistest nö lahutusprotsessidest kohtus. Antud loo puhul pean vajalikuks oma seisukohta pikemalt selgitada, kuna tänasest loost jäi välja suur osa minu vastuseid ning ka äriõiguslikke aspekte.

Tõepoolest, 2013. aasta suvel/kevadel tekkis Foorumi Hambakliiniku osanike vahel konflikt. Konflikti põhiolemus seisnes selles, et kuna mina ja Pille Soom - minu praegune partner Nordic Hambakliinikus - töötasime Foorumi Hambakliinikus osalise koormusega, siis soovisime täiendava rakenduse saamiseks avada üheskoos uue kliiniku Navigatori ärihoonesse (tänane Nordic Hambakliinik). Seejuures oli teada, et teised osanikud - Tarmo Marrandi, Tambet Tähepõld ja Timo Paberit - tegutsesid juba aastaid ise paralleelselt mitmetes hambakliinikutes.

Kui nad meie kavatsusest 2013. suvel/sügisel teada said, tõi see kaasa suure pahameeletormi. Seda sõltumata sellest, et olime kõik 25 protsenti Foorumi Hambakliiniku osanikud ja seega võrdsete õigustega partnerid. Minu arvates oli siin tegemist selgelt kaksikmoraaliga – ise teen, aga teistel ei luba. Sellest saigi alguse kogu tüli, mille üle kohtus ka kuus aastat hiljem vaidleme.

Päeva pealt vaenlasteks

Nagu öeldud, siis antud uudise peale muutus päeva pealt kõik ning meist Pille Soomiga said vaenlased. Kui ma tegin järjepidevaid ettepanekuid kohtumisteks, eesmärgiga konflikt rahumeelselt lahendada, vastas lõpuks Paberit kirjaga, et nad ei ole valmis ilma juristideta kohtuma. Samal ajal - kuivõrd Viru Hambakliiniku ja Foorumi Hambakliiniku töötajad suures osas kattusid - levisid töötajate seas erinevad kuulujutud, kuidas mind peagi Foorumi Hambakliiniku peaarsti kohalt maha võetakse ja minu poole hoidvad töötajad ilma hüvitisteta lahti lastakse. Olukord läks juba sedavõrd pingeliseks ja koledaks, et hakkas toimuma palju ebameeldivaid intsidente, sh Tarmo Marrandi väljuhäälselt sõimas patsientide ja töötajate juuresolekul dr Pille Soomi ning veel mitmeid töötajaid.

Peagi ilmus mulle halva üllatusena äriregistrisse ka avaldus, mille kohaselt Tarmo Marrandi, Tambet Tähepõld ja Timo Paberit olid 2013 septembri keskel pidanud salajase Foorumi Hambakliiniku osanike koosoleku (millest mind vaatamata minu 25protsendilisele osalusele ei teavitatud), kus nad minu tagantselga juhatusest tagasi kutsusid. See oli ebaseaduslik ning kohtule on vastavad tõendid ka esitatud ja kohus on selle ebaseaduslikkust ka tunnistanud.

Kohtumisega ei oldud nõus

Kirjalikud tõendid meie kirjavahetusest ilmestavad, et soovisin algusest peale tekkinud erimeelsused omavahelise kohtumisega lahendada. Seda ei olnud aga võimalik teha, sest minuga ei soovitud kohtuda. Kui aga omavaheline inimlik püüdlus asju lahendada ei õnnestunud, siis ei olegi imestada, et erimeelsused valgusid üle juriidikamaastikule. Tarmo Marrandi, Tambet Tähepõllu ja Timo Paberit kalduvust erimeelsusi lahendada mitte omavahel, vaid juriidikaga, ilmestab ainuüksi fakt, millist rõhku juriidilisele baasile pannakse. Nad on konflikti algusest alates kuni tänaseni enda advokaate kolm korda välja vahetanud, samas pole meievahelist kohtumist siiani toimunud. Sellega on näidanud Marrandi, Paberit ja Tähepõld väga selgelt, et nad soovisid toonast osanike konflikti lahendada selliselt, et mind ebaseaduslike vahenditega Foorumi hambakliinikust nö kõrvaldati. See on peamine aspekt, mida tänases Äripäevas ei kajastatud.

Samuti on eksitud väitega, nagu poleks FHK Kliinik OÜ tagastanud inventari - kohtudokumentidega tutvudes selgub, et FHK Kliinik OÜ toonane juhatus oli tagastanud Foorumi Hambakliiniku omanikele firma nö põhivara (hambaravitoolid, röntgenid, mööbli jne). Viimast on tunnistanud Marrandi, Paberiti ja Tähepõllu esindajad ka kohtus.

Tasub tähelepanu pöörata ka sellele, et kuna Foorumi Hambakliinik oli töötajate sisepingete tõttu nö tühjaks jooksmas, olin mina peaarstina vastutav selle eest, et välistada olukord, kus kõige halvema stsenaariumi korral - ettevõtte väljapäästmatustesse makseraskustesse sattumine - ei oleks meilt võetud meie tegutsemiseks vajalik pind. Originaalloos mainitud üürilepingute ja omandisuhete sõlmimise osas on tõestatud ka kohtus, et need ei olnud kuidagi Foorumi Hambakliinikule kahjulikud (Tsiviilasja nr 2-13-53629, kohtunik Peeter Pällin). Viimase otsusega tõendas Harju Maakohus, et antud üürilepingud ja tehingud ei olnud vastuolus seadusega!

Seoses Foorumi Hambakliiniku tegevuse seiskamisega on ka jäetud märkimata, et kui minu lahkumine Foorumi Hambakliinikust sai selgeks, siis esitas enamik töötajatest lahkumisavaldused, kuna ei soovinud ilma minuta Tarmo Marrandi, Tambet Tähepõllu ja Timo Paberitiga koos edasi töötada. Ka nende enda poolt kohtusse kutsutud tunnistaja andis ütlused, et lahkus Foorumi Hambakliinikust, kuna usaldas mind, mitte teisi osanikke. Aususe eest müts maha selle tänaseks ekskolleegi ees. Siit tulenevalt on ka näha, kuidas kliiniku töötajad mõistsid, kes kelle suhtes ülekohtuselt toimetab ning kellega on töötajana kindlam edasi liikuda.

Ma oleksin hea meelega lahkunud Foorumi Hambakliinikust vabatahtlikult, aga selleks ei jäetud mulle võimalustki, kuna mind hääletati tagaselga juhatusest maha ja minuga kokkusaamist lükati erinevatel ettekäänetel edasi. Ning siin peab olema väga täpne – tuleb märkida, et kuigi 2013. aasta septembrist on möödunud juba 5,5 aastat, pole Foorumi Hambakliiniku tegevust siiani taastatud. Seda vaatamata asjaolule, et Tarmo Marrandil, Tambet Tähepõllul ja Timo Paberit on ise hambaarstid ning neil on olemas hambaarstid, koheselt olid vabad ruumid saadaval isegi Foorumi Keskuses ning kogu Foorum Hambakliiniku vara anti neile koheselt üle, mida nad on ka kohtus ise tunnistanud. Siit tulenevalt on võimalik vaid järeldada, et kliiniku seismapanek ja olukorrale juriidiliste lahenduste otsimine on olnud nende teadlik valik.

Hea spetsialist, ebameeldiv konkurent

Kui me räägime minu pühendumisest Foorumi Hambakliinikule, siis ma tõesti pühendusin südame ja hingega. Nagu tänases Äripäeva artiklis välja on toodud, siis jah, ma pesingi vajadusel ise kliiniku põrandaid ja aknaid. Kogu kliiniku siseilme, aparatuur jne tuli mul endal korda ajada, minu panus oli sama, mis teistel kaheksa-üheksa peale kokku. Näiteks oli Timo Paberit kogu kliiniku töös olemise aja ravinud seal vaid ainult ühe patsiendi ning samal ajal olin mina olnud sunnitud kliinikusse sisse jätma toona u 40 000-50 000 eurot välja võtmata töötasu, et maksta töötajatele ja teistele osanikele palka. Sealt tulenes ka minu ettepanek kutsuda osanikuks emapuhkuselt tagasi tulnud dr Pille Soom, kes selleks ajaks oli Foorumi Hambakliinikus töötanud ning näidanud oma panust ja pühendumust kliiniku hea käekäigu nimel.

Olemasolevatele osanikele aga see ettepanek ei meeldinud, sest nii oleksime pidanud kõik oma osalusprotsenti vähendama. Selle valguses sai tehtud otsus rajada Pille Soomiga uus hambakliinik, tänane Nordic Hambakliinik.

Mõistan ja on ilmselt arusaadav igale äriõiguskraadi mitteomavale inimesele, et sellist töömesilasest spetsialisti on hea oma tiimis omada, kuid konkurendina on ta ebameeldiv. Vaatamata sellele, et minu põhimõte on alati olnud arstina see, et tee oma tööd südamega ning patsiendid leiavad tee niikuinii sinuni, on paraku neid, kes arvavad, et Eestis on oht tööst ilma jääda ning üritatakse konkurente hävitada vahendeid valimata.

Kohus otsustab

Me kavatseme kindlasti praeguse kohtuotsuse edasi kaevata. Ühe korra on meid juba õigeks mõistetud, toona kaebas otsuse ringkonnakohtusse edasi vastaspool. Ringkonnakohtust saadeti see uuele läbivaatamisele Harju maakohtusse. Kindlasti ei kahtle me kohtu pädevuses, kuid nii meie juriidilistele esindajatele, vandeadvokaat Viktor Särgavale ja vandeadvokaat Aivar Pilvele kui ka meile tundub kurioosne kaasus, kus aastate jooksul ei ole kumbki osapool esitanud kohtule ühtegi arvestatavat lisatõendit ega dokumenti, ning sama astme kohus teeb ühe ja sama vaidluse osas nii seinast seina otsused.

Ilmselgelt ilmestab selline asjade käik kogu antud vaidlust, kui juba kaks seadusi läbi ja lõhki tundvat kohtunikku näevad asja nii kardinaalselt erinevalt. Seega, meie silmis, seni, kuniks ühtegi  jõustunud kohtuotsust ei ole kummalgi poolel ette näidata, saab selle loo puhul juttu olla vaid erinevate osapoolte endi nägemusest. Lõpliku kohtuotsuse jõustumine kõrgema kohtuastme poolt võib tänaseks juba peaaegu kuus aastat kestnud tsiviilvaidluse osas võtta aega ilmselt veel aasta või rohkemgi. Pikale veninud tsiviilvaidluse ainsaks miinuseks on pidev närvipinge asjaosalistele, kuid plussiks on kindlasti paksu naha kasvatamine.

Kogu avalikkusele esitatud loo juures õhkub minu jaoks kallutatust. Veelkord rõhutan – kohtus on leidnud tõendamist, et hambaraviseadmed, röntgenid ning muu vajalik inventar demonteeriti lahti koheselt ning saadeti Tarmo Marrandi, Timo Paberiti ja Tambet Tähepõllule info, et kogu kliiniku kulukas aparatuur ning mööbel soovitakse neile koheselt üle anda. Kohtule esitatud kirjavahetusest aga nähtub samuti, et selle vastuvõtmisest pikema aja jooksul keelduti. Alles ca kuu aega hiljem nõustuti see vastu võtma. Minu selge seisukoht oli see, et minul ei ole endistelt äripartneritelt midagi vaja. Seega väita vastupidist on väär, laimav ning kallutav. Foorumi Hambakliinikut ei võetud üle, ei teoreetiliselt ega praktiliselt. Foorumi Hambakliinik on siiani toonaste osanike hallata, ainsa erinevusega, et puudub peamine töötegija ning hing - mina.

Tegelikkus ja faktid näitavad üht – tagaselga üritati ühele osanikule (ehk mulle) justkui ära teha. Kuna aga kõik ei läinud plaanipäraselt, siis nüüd on suur viha ja kibestumine. Mis on ka inimlikult arusaadav. Kuid miks siiani ei ole Tarmo Marrandi, Timo Paberiti ja Tambet Tähepõllu poolt jätkatud Foorumi Hambakliiniku tegevust, kui on olemas nii inventar, ruumid ja väidetavalt teotahteline- ja suuteline meeskond? Seega on näha, et ilma minuta ei soovitudki seda hambakliinikut pidada.

Hetkel on kõik muu emotsioonid. Me usume Eesti vabariigi kohtusüsteemi õiglusesse ja erapooletusse ning ootame lõplikku kohtuotsust.

Postimees on mainitud kohtudokumentidega tutvunud.

Artiklit on toimetatud 27. märtsil.

Tagasi üles