Ravimitootjate eetikakoodeks muudeti karmimaks

PM Tervis
Copy
Foto: Shutterstock

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksit täiendati punktidega, mille eesmärk on veelgi rohkem suurendada läbipaistvust tootjate ja tervishoiutöötajate suhetes. Ravimitootjate Liit peab oluliseks, et eetikakoodeksi nõuded kajastuksid ka Eesti seadusandluses – et tagada kogu sektori üheselt mõistetav läbipaistvus.

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks loob eeldused, et ravimitootjad teeksid koostööd ausal viisil ja vastavuses õigusnormidega, vältides eksitavat tegevust ja võimalikku huvide konflikti tervishoiu sidusrühmadega.

«Ühiskonna ootused ausale ja läbipaistvale ravimisektorile kasvavad iga aastaga. Selle kõrval suureneb ka vajadus ravimitootjate eneseregulatsioonile ning soov teha läbipaistvat koostööd tervishoiu erinevate osapooltega,» ütles Ravimitootjate Liidu eetikakomitee liige, Tartu Ülikooli farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda.

Kalda lisas, et koodeksi eesmärk on luua läbipaistev koostöökeskkond kõikidele osapooltele, et ravimitega seotud valikud tehtaks alati toote omadustest ja patsientide ravivajadustest lähtuvalt.

Tervishoiutöötajad ja -organisatsioonid annavad ravimitööstusele väärtuslikke ja sõltumatuid ekspertteadmisi, mis põhinevad nende kliinilisel ja teadusalasel kogemusel. Ekspertteadmised on olulised, sest aitavad ravimitootjatel parandada ravi kvaliteeti – luua üha tõhusamaid ravimeid.

Ravimitootjad teevad koostööd ka patsiendiorganisatsioonidega, et õppida patsientide teadmistest ja kogemustest: milline on patsiendi elu konkreetse haigusega, kuidas toimub selle ravi, kuidas see mõjutab patsiendi elu, karjääri ja perekonda, ning kuidas ravimid ning muud raviviisid saavad muuta patsiendi elukvaliteeti ja vastata tema vajadustele. «Lisaks tervishoiusektorile on ka patsiendiorganisatsioonidel oluline roll, et kujundada ja välja töötada lahendusi, millest oleks patsientidele kõige enam kasu. Ravimitootjate Liidu liikmed avalikustavad taolise koostöö raames nüüd ka patsiendiorganisatsioonidele tehtud toetused,» selgitas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

Ravimitootjate Liit on teinud korduvalt ka ettepaneku, et üldised eetikanõuded kehtiksid Eestis mitte ainult Ravimitootjate Liidu liikmetele, nagu täna, vaid kajastuksid ka seadusandluses, et kõik turul tegutsejad lähtuksid samadest põhimõtetest. «Meie soov on, et samad  põhimõtted kehtiksid kõikidele tootjatele – ka neile, kes liitu Eestis ei kuulu – et suhted arstide ja ravimitootjate vahel kogu sektoris oleksid läbipaistvad. Seni ei ole ettepanekut rakendatud, aga me jätkame tööd ning leiame, et ainult ausalt ja läbipaistvalt tegutsedes on võimalik usaldus ning mõistmine,» lisas Riho Tapfer.

Eesti Ravimitootjate Liit on Euroopa Ravimitootjate Liidu (EFPIA) liige. EFPIA võttis vastu uuendatud koodeksi 27. juunil 2019. aastal. Kõik EFPIA liikmed peavad oluliseks: 1)  ravimite kohta täpse, õiglase ja objektiivse teabe jagamist, et soodustada nende ratsionaalset kasutamist; 2) eetilist koostööd tervishoiutöötajate, tervishoiuorganisatsioonide ja patsiendiorganisatsioonidega, mis omab patsientide ravi kvaliteedi parandamisel võtmetähtsust; ja 3) ravimitööstuse ning tervishoiutöötajate, tervishoiuorganisatsioonide ja patsiendiorganisatsioonide vaheliste suhete läbipaistvuse suurendamist.

Eetikakoodeksisse on lisatud läbivalt patsiendiorganisatsioone puudutavad regulatsioonid, samuti kingituste keeld. Lisatud on ka punkt, mille kohaselt on tervishoiu- või patsiendiorganisatsiooni logo või neile kuuluva materjali kasutamiseks vaja nende eelnevat kirjalikku luba. Lisatud on artikkel 14: «Ükski liikmesfirma ei või nõuda, et ta oleks tervishoiuorganisatsiooni või patsiendiorganisatsiooni või nende programmide ainuke toetaja või sponsor.» Ning artikkel 16, milles käsitletakse meditsiinialase koolituse pakkumist või rahastamist.

Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Nende ravimifirmade toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning nad peavad lähtuma oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget.

Tagasi üles