Pärast õpingute lõppu on ravikindlustuse jätkumiseks eri võimalusi

PM Tervis
Copy
Ülikoolis õppides tagab riik ravikindlustuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kui tudeng ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või ta heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast nominaalaega või eksmatrikuleerimist. Illustratiivsel pildil hetk sotsiaalteaduskonna lõpuaktuselt.
Ülikoolis õppides tagab riik ravikindlustuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kui tudeng ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või ta heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast nominaalaega või eksmatrikuleerimist. Illustratiivsel pildil hetk sotsiaalteaduskonna lõpuaktuselt. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Koolis õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik, kuid kuidas säilib ravikindlustus pärast kooli lõpetamist või kui õpingute jätkamine on takistatud, selgitab haigekassa.

19-aastaseks saanutel kehtib haigekassa ravikindlustus pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Ravikindlustuse jätkumiseks tuleb õpinguid jätkata, tööle või ajateenistusse minna hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.

Kui lähed kutse- või ülikooli

Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, tagab riik ravikindlustuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast kooli lõpetamist. Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava nominaalaega või eksmatrikuleerimist.

Kui võtad akadeemilise puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadeemilise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane on kindlustatud muul alusel (näiteks käib tööl või on lapseootel).

Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja Teadusministeerium.

Kui lähed välismaale õppima

Välismaale õppima mineku korral ravikindlustuse jätkamiseks tuleb õppeaasta alguses esitada haigekassale avaldus ja välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument (seda igal õppeaastal). Avalduse leiad haigekassa kodulehelt.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiad haigekassa kodulehelt.

Ajateenijad

Kui lähed pärast kooli ajateenijaks, tagab ravikindlustuse riik. Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab haigekassale Kaitsevägi või Kaitseressursside Amet.

Pärast ajateenistuse läbimist kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, aga pole kuu jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb kindlustus veel kahe kuu võrra.

Kui lähed tööle

Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle asuda, siis on sul õigus saada ravikindlustus tööandja kaudu. Pärast tööle asumist tasub mõne aja möödudes oma ravi­kindlustuse andmed üle kontrollida. Ravikindlustuseks vajalikud andmed esitab haigekassale maksu- ja tolliamet töötamise registrist.

Kui otsustad hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui füüsilisest isikust ettevõtja andmete kandmist äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma ka sotsiaalmaksu. Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks kuud pärast töötsuhte lõpetamist.

Töötuks registreerimine

Kui sul ei ole võimalik pärast kooli lõpetamist asuda edasi õppima, minna tööle või ajateenistusse, siis võid end töötukassas töötuks registreerida. Töötuna arvelevõtmise kohta saad täpsemalt lugeda töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee. Kui sul tekib õigus ravikindlustusele, edastab töötukassa sinu andmed haigekassale.

Vabatahtlik kindlustus

Kui sa ei kuulu ühtegi ravikindlustuse gruppi, on sul võimalik kindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja (sh FIE-na) või riigi poolt või maksnud iseenda eest sotsiaalmaksu.

Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustus ilma katkemata. Kui lepingu sõlmimise ajal on kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu möödumisel.

Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline. 2020. aastal on kindlustusmakse ühe kalendrikuu eest 170,30 eurot, kvartalimakse 510,90 eurot ja aastamakse 2043,60 eurot. Kindlustusmakseid saab tasuda kvartali või aasta kaupa.

Oma ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaali teenusest «Ravikindlustuse ja perearsti info»

Vaata ravikindlustuse saamise võimalusi haigekassa kodulehelt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles