L, 23.09.2023

Tüvirakkude abil raviti diabeedihaige täiesti terveks

, ajakirjanik
Facebook
Comments
  • 1. tüüpi diabeeti saab tõhusalt ravida tüvirakkude siirdamisega
  • Tekitatud rakud suudavad in­su­lii­ni­eri­ta­mist ise re­guleerida

Hil­ju­ti tea­tasid Vertex Pharmaceuticals ja Harvardi ülikool, et neil on õn­nes­tu­nud tü­vi­rak­ku­de abi­ga väl­ja ra­vi­da esi­mest tüü­pi dia­beet.

Te­ge­mist on hai­gu­se­ga, mis saab ena­mas­ti al­gu­se 12 ku­ni 14 elu­aas­ta va­hel kõi­gi in­su­lii­ni toot­va­te rak­ku­de hä­vi­ne­mi­se tõt­tu pank­rea­ses. See tä­hen­dab, et sel­le dia­bee­di­tüü­bi­ga ini­mes­te elu on täie­li­kult sõl­tuv in­su­lii­nist.

Kui pal­ju in­su­lii­ni kor­ra­ga ma­nus­ta­da ja mil­lal se­da te­ha, on kee­ru­li­ne kü­si­mus. Hai­gust on püü­tud ra­vi­da pank­rea­se või in­su­lii­ni toot­va­te rak­ku­de saa­re­kes­te siir­da­mi­se­ga, kuid sel­ge on see, et kõi­gi­le siir­da­mi­seks kõl­bu­lik­ke or­ga­neid ei jät­ku ning ka ära­tõu­ke­reakt­sioo­ni­ga hak­ka­ma­saa­mi­ne on prob­le­maa­ti­li­ne. Nii on ha­ka­tud ka­su­ta­ma in­su­lii­ni­pum­pa, mis on ra­vis suur samm eda­si.

Kuid nüüd on es­ma­kord­selt õn­nes­tu­nud pal­ju­de ini­mes­te am­mu­ne unis­tus – taas­ta­da in­su­lii­ni toot­mi­ne ke­has, mis rea­gee­riks ka muu­tu­va­le in­su­lii­ni­va­ja­du­se­le na­gu ter­ve ini­me­se ke­ha­gi.

64­aas­ta­ne en­di­ne pos­ti­amet­nik Brian Shelton sai 29. juu­nil 2021 poo­le doo­si ja­gu tü­vi­rak­ku­dest “küp­se­ta­tud” in­su­lii­ni toot­vaid rak­ke, mis til­gu­ta­ti te­ma mak­sa por­taal­vee­ni. Üht­la­si peab ta ilm­selt ko­gu üle­jää­nud elu võt­ma ka ära­tõu­ke­reakt­sioo­ni väl­ti­vaid ra­vi­meid. Kuid ka­su on ilm­ne!

Nüüd­seks toi­mi­vad sii­ra­tud ra­kud kui ter­ve ini­me­se omad­ki – rea­gee­ri­vad muu­tu­va­le ve­re­suhk­ru hul­ga­le in­su­lii­ni­eri­ta­mist re­gu­lee­ri­des.

Li­sa­in­su­lii­ni ta pea­aegu enam ei va­ja­gi – en­di­sest 34 ühi­kust päe­vas on jär­gi jää­nud 2,5. Sa­ma­su­gu­ne prot­se­duur on teh­tud veel ühe­le pat­sien­di­le ning kok­ku on lä­hi­ma­tel aas­ta­tel ka­vas sel­list prot­se­duu­ri te­ha 17 ini­me­se­le USAst ja Ka­na­dast.

Üht­la­si lii­gu­tak­se eda­si kat­se­te­ga, mis peaks al­ga­ma 2022. aas­tal ja kus ka­su­ta­tak­se ju­ba in­su­lii­ni toot­va­te rak­ku­de kap­sel­da­tud vor­mi, mis võiks ini­me­se va­bas­ta­da ka ära­tõu­ke­reakt­sioo­ni­vas­tas­te ra­vi­mi­te võt­mi­sest.

Al­li­kad: The New York Times, https://hscrb.harvard.edu/news/a-new-therapy-for-treating-type-1-diabetes/

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles