L, 1.10.2022

Liht­ne ope­rat­sioon hoiab sü­da­me­hai­ge­tel in­sul­di ära

Aleksander Laane
, ajakirjanik
Liht­ne ope­rat­sioon hoiab sü­da­me­hai­ge­tel in­sul­di ära
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
McMaster ülikooli kirurgiaprofessor Richard Whitlock südameoperatsioonil.
McMaster ülikooli kirurgiaprofessor Richard Whitlock südameoperatsioonil. Foto: Hamilton Health Sciences

Südamel on oma "pimesool", mille peaks teatud juhtudel sulgema.

Sü­da­me va­sa­kul ko­jal on kül­jes väi­ke pau­na­ke, mi­da ni­me­ta­tak­se kõr­va­ke­seks. Sin­na ko­gu­nev ve­ri ei lii­gu nii häs­ti eda­si kui üle­jää­nu ning see suu­ren­dab trom­bi­de tek­ke oh­tu, kui sel­leks nii­gi eel­du­sed on. On häs­ti tea­da, et ko­da­de vir­ven­dus­arüt­mia (sü­da­me rüt­mi­häi­re) kas­va­tab trom­bi­de tek­ke oh­tu, mis oma­kor­da kas­va­tab siis in­sul­di ehk aju ve­re­soon­te um­mis­tu­se oh­tu. Õn­neks saab vir­ven­dus­arüt­miast tulenevat in­sul­di­oh­tu vä­hen­da­da liht­sa ope­rat­sioo­ni­ga – va­sa­ku ko­ja kõr­va­ke kas ope­ree­ri­tak­se ära või liht­salt su­le­tak­se spet­siaal­selt sel­leks loo­dud sul­gu­ri abi­ga. Sel­li­ne prot­se­duur vä­hen­dab in­sul­di­oh­tu roh­kem kui kol­man­di­ku võr­ra.

McMasteri üli­koo­li ki­rur­gia­pro­fes­so­ri Ri­chard Whitlocki sõ­nul peaks ki­rurg ju­hul, kui teil on ko­da­de vir­ven­dus­arüt­mia ja tei­le te­hak­se mõnd sü­da­me­ope­rat­sioo­ni, va­sa­ku ko­ja kõr­va­ke­se sul­ge­ma, sest see on na­gu trom­bi­de moo­dus­ta­mi­se sea­de. Suur rah­vus­va­he­li­ne uuring on näi­da­nud, et see prot­se­duur on in­sul­di en­ne­ta­mi­seks nii ohu­tu kui ka efek­tiiv­ne.

Märksõnad
Tagasi üles