Üks küsimus: millele peab tööandja ehitustöödel tähelepanu pöörama?

Ehitusel tuleb täpselt reegleid järgida.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Tarbija24 avaldab ühe tööinspektsiooni juristidele esitatud küsimuse ning ka inspektsiooni selgituse samal teemal. Seekord on vaatluse all töö ehitusetel.


Tööandja küsib: Millistele toimingutele tuleb ehitustööde alustamisel tähelepanu pöörata?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor Uve Elissaar:

Töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ehituses reguleerib Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määrus nr 377 «Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses».

Ehitusobjektide kontrollides oleme täheldanud, et tihti on rikutud selle määruse kohustuslikke sätteid.

Ehitusettevõtja peab vähemalt 3 päeva enne ehitustööde alustamist teavitama inspektsiooni ehitustööde alustamisest.

Ehitustööde alustamisest tuleb teavitada juhul, kui tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või eeldatav töömaht ületab 500 inimtööpäeva.

Tihti töötavad objektil mitme ettevõtte töötajad. Sel juhul, ühisel ehitusplatsil ehitustööde alustamise korral teavitab tööinspektsiooni peatöövõtja. Teatises esitatud info peab olema paigutatud ka ehitusplatsil tööd tegevatele isikutele nähtavale kohale.

Ehitustöö ettevalmistamise käigus, enne ehitusplatsil töö alustamist koostab ehitusettevõtja kirjaliku tööohutuse plaani. Ühisel ehitusplatsil koostab tööohutuse plaani peatöövõtja. Tööohutuse plaani ei pea koostama, kui ehitusplatsil ei tehta ohtlikke töid või kui ehitustöö maht ei nõua inspektsioon teavitamist ehitustööde alustamise kohta.

Tööohutuse plaani peab ajakohastama ja see peab kogu ehituse aja olema kättesaadav kõigile ehitusplatsil töötavatele isikutele. Tööohutuse plaanis peavad sisalduma sellised andmed ehitustööde korralduse kohta, mis tagavad kõigile ehitusplatsil töötavatele isikutele võimaluse täita oma tööülesandeid.

Ehitusettevõtja viib ehitusplatsil vähemalt kord nädalas läbi üldkontrolli, mille käigus kontrollitakse ehitusplatsi korrasolekut ning vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Ühisel ehitusplatsil viib üldkontrolli läbi koordinaator.

Üldkontrolli käigus kontrollitakse ehitusel kasutatavate töövahendite, sh tellingute, redelite ja tõsteseadmete korrasolekut. Tellingute, redelite ja tööplatvormide kontroll korraldatakse enne nende kasutuselevõttu, samuti juhul, kui need on olnud tugeva tuule, raskete seadmete või suurte koormuste mõju all või on seisnud üle ühe kuu kasutamata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tugi- ja kaitseraketistele.

Ehitusplatsi kontrollide kohta koostatakse aktid, kuhu pannakse kirja selles osalenud isikud, kontrollimise aeg, avastatud puudused ning võimalikud parandusettepanekud. Kontrollitavat töövahendit kasutaval töötajal võimaldatakse kontrollis osaleda.

Kontrolli käigus avastatud puudused tuleb kõrvaldada esimesel võimalusel või enne töövahendi järgmist kasutuselevõttu. Kui kontrolli käigus ilmneb oht ehitusplatsil töötavate või teiste isikute elule, tuleb ohtliku töö tegemine või eluohtliku töövahendi kasutamine viivitamata peatada kuni puuduste kõrvaldamiseni.

Igapäevane olukorra jälgimine objektidel ning avastatud puuduste kohene kõrvaldamine võib päästa järjekordse elu ehitusel.

Esialgsetel andmetel toimus 2011. aastal ehitustöödel 199 tööõnnetust, millest kolmandik oli raskete tagajärgedega ja 3 lõppesid surmaga.
 

Populaarne

Tagasi üles