Sisuturundus

Euroopa ravikindlustuskaart tagab võrdsed õigused

Arst otsustab, kas on tegemist vajamineva arstiabiga. Üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi seda, et isikul teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserike vajab ravimist.

FOTO: Lev Dolgachov

Inimesed, kellel on Eesti Haigekassas ravikindlustus, saavad teistes Euroopa Liidu riikides viibimise ajal vajaminevat arstiabi samadel tingimustel kui selle riigi ravikindlustatud inimesed. Euroopa ravikindlustuskaart (ERK) kehtib ka Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis viibimise ajal.

Euroopa ravikindlustuskaart (ERK kaart) kehtib Euroopa Liidus, aga lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Küll aga peab pöörduma arsti juurde riiklikku raviasutusse, mitte erakliinikusse, sest erahaiglates ravikindlustus­kaart ei kehti. Samuti on võimalik saada planeeritud ravi mõnes teises EL liikmesriigi raviasutuses ja taotleda haigekassast sealsete ravikulude katteks toetust.

Mis on vajaminev arstiabi?

ERKi kasutamiseks peab olema arstiabi kasutamise vajadus tekkinud teises riigis viibimise ajal ja peab olema meditsiiniliselt põhjendatud. Arst otsustab, kas on tegemist vajamineva arstiabiga. Üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi seda, et isikul teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserike vajab ravimist. Terviserike võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus jne. Lisaks on veel üksikud plaanilised teenused, mida loetakse samuti vajaminevaks arstiabiks. Need on hapniku- ja dialüüsiravi ning keemiaravi. Vajadus nende teenuste järele on inimesel teada juba enne teise liikmesriiki minemist, kuid ilma võimaluseta neid teenuseid kasutada ei saakski ta üldse reisida. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppida, et selles haiglas oleks võimalik vajalikku teenust patsiendile sobival ajal osutada. Enne uude kohta reisimist on soovituslik  Haigekassa leheküljel tutvuda konkreetses riigis Euroopa ravikindlustuskaardi alusel võimaldatavate arstiabi teenustega, sest need võivad riigiti erineda.

Kuidas arstiabi saada?

Abivajaja peab arstiabi saamiseks esitama raviasutuses ERKi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi.

Tasub tähele panna, et ERK ei kata kõiki vajaminevaid kulusid. Nii tuleb näiteks patsiendil maksta visiidi- ja voodipäevatasu, ravimite omaosalus jpm asukohamaa hindades. Samuti ei kata kaart haige riikidevahelist transpordikulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi. Nende ja muude kulutuste katteks on mõistlik kindlustusfirmas teha juurde reisikindlustusleping, mis vastavalt lepingutingimustele kompenseerib patsiendi enda tehtud kulutused. Sellest lähtuvalt peaks haigla arve väljastama ainult patsiendi omavastutussumma peale, mille inimene omakorda edastab kindlustusettevõttele. Reisikindlustust pakuvad erinevad kindlustusseltsid ja -maaklerid, Haigekassa selle valdkonnaga ei tegele.

Kui inimesel puudub kehtiv ravikindlustus, ei tohi ta kasutada Euroopa Liidu ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati. Eestis kontrollitakse ravikindlustust isikut tõendava dokumendi alusel, niisamuti tuleb teistes EL riikides enne arstiabi saamist esitada isikut tõendav dokument. Alla 15-aastased võivad kindlustuse tõendamiseks Eestis esitada isikut tõendava dokumendi asemel ERKi.

Kuidas Euroopa ravikindlustuskaarti tellida?

Kaarti saab tellida, kui kaardi saaja kindlustus kehtib haigekassas rohkem kui kolm kuud. Kaart on tasuta ja kaardi taotleja peab olema vähemalt 15-aastane inimene, kellel on pass või ID-kaart. Lapsele saab kaarti taotleda kuni 19. eluaastani ka lapsevanem või esindaja. Seadusjärgselt esindatavale saab kaarti tellida esitades haigekassale paberil või digitaalselt allkirjastatud avalduse. Avaldusele peab olema lisatud esindusõigust tõendav dokument. Pärast ERKi taotluse esitamist tuleb see kinnitada.

Plastikkaart väljastatakse vähemalt 19-aastasele kindlustatud isikule kolmeks aastaks, kuid mitte kauemaks kui kehtib kaardi taotleja ravikindlustus avalduse esitamise hetkel. Alla 19-aastasele kehtib ERK viis aastat, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni.

ERKi saab tasuta kas haigekassa klienditeenindusbüroost või saadetakse inimese postiaadressile 10 päeva jooksul lihtkirjana.

Asendussertifikaati väljastab haigekassa siis, kui kaardi taotleja kindlustus haigekassas kehtib alla kolme kuu või juhul, kui reisile minnakse vähem kui kümne päeva pärast kaardi tellimist. Telefoni või e-kirjaga tellitud asendussertifikaadi saab tellija soovile vastavalt kätte posti või e-kirjaga. Nii ERKi kui asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud.

Taotleda saab:

• riigiportaali www.eesti.ee kaudu

• tuua taotlus ise klienditeenindusse

• saata taotlus haigekassa klienditeenindusse postiga

• saata taotlus haigekassasse digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile info@haigekassa.ee

Taotluse vorm on saadaval haigekassa koduleheküljel klienditeeninduses ning Eesti Posti postkontorites.

Tähelepanu!

• Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile ja see on tasuta.

• Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.

• Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on ka info Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.

• Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.

• Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning taotlusvormid leiate haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee

Allikas: www.eesti.ee ja  www.haigekassa.ee

Populaarne

Tagasi üles